Zoeken
Mijn Naturavetal
zoek op naturavetal.nl

Algemene voorwaarden Naturavetal GmbH & Co. KG

 1. Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

  Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

  Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

  1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

  De koopovereenkomst komt tot stand met Naturavetal GmbH & CO. KG.

  Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

  1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

  De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

  Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

  1. Leveringsvoorwaarden

  Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

  Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

  1. Betaling

  In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

  Creditcard
  U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk gedebiteerd nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

  PayPal
  Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

  PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdere individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

  Apple pay

  Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

  Bancontact
  Wenn Sie mit Bancontact bezahlen möchten, benötigen Sie eine Bankkarte, die mit Bancontact-Logo geprägt ist. Sia haben die Wahl zwischen der Eingabe Ihrer Karteninformationen und der Zahlung per App. Geben Sie die Kartennummer Ihrer Bancontact-Karte ein, gelangen sie zur vertrauen Onlinebanking-Umgebung Ihres Bankinstituts. Nach erfolgreicher Anmeldung und Eingabe der PIN bestätigen Sie die Transaktion. Anschließend werden Sie wieder zurück zum Onlineshop geleitet.​​​​​​​

  iDEAL
  Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

  1. Herroepingsrecht ​​​​​​​

  De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
  Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

  1. Garanties

  De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

  1. Aansprakelijkheid

  Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

  Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.

  1. Geschillenbeslechting ​​​​​​​

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.
  Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

  1. Slotbepalingen ​​​​​​​

  Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

  Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Naturavetal Newsletter
Naturavetal Logo

Onze nieuwsbrief met waardevolle tips en informatie over nieuwigheden

Meld u nu snel en gemakkelijk aan voor onze nieuwsbrief! Hierin informeren wij u over onze nieuwigheden over puur natuurlijk, gezond hondenvoer en soortspecifiek kattenvoer – en geven waardevolle tips voor het voeden en bewaren – voor een lang gezond en vitaal leven voor uw hond en uw kat.